Toimintakertomus vuodelta 2018

Toimintakertomus 2018

Vuonna 1945 perustettu Katajanokkaseura ry – Skatuddssällskapet rf kuuluu Helsingin vanhimpiin kaupunginosayhdistyksiin. Seuran säännöt velvoittavat toimimaan mm. Katajanokan sivistyksellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi alueemme omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen. Seura on Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton ja Suomen kotiseutuliiton jäsen.

Vuosikokous
pidettiin
26.2.2018 Helsingin Työkanava HeTy ry:ssä. Kokoukseen osallistui 55 katajanokkalaista. Ennen kokousta Varman kiinteistökehitysjohtaja Aarne Markkula kertoi Keskon korttelin rakentamisesta: rakennuksen korjauksesta ja muuttamisesta asunnoiksi sekä osaksi hotelliksi. Kokouksen jälkeen Helsingin Työkanava HeTy ry:n David Lee kertoi yhdistyksen monipuolisesta toiminnasta, kursseista, koulutuksesta ja harrastuspiireistä.

Johtokunta
Seuran johtokuntaan kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä 10—15 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain on puolet erovuorossa. Erovuorossa olleet
Martin Bunders, Aurora Heickell, Marja Karppanen, Kati Laasonen, Erkki Leimu, Kirsti Tolvanen, Irmeli Wallden-Paulig ja Tarja Djateu valittiin uudestaan. Uutena jäsenenä johtokuntaa valittiin Timo Numminen.

Vuosikokous valitsi johtokunnan puheenjohtajaksi Tuula Palasteen. Johtokunta valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Sirpa Pääskyn sekä sihteeriksi Martin Bundersin ja jäsensihteeriksi Kati Laasosen. Rahastonhoitajana on toiminut Helena Alkula.

Johtokunta on asettanut toimikuntia eri tehtäviä varten: Katajanokan Kaiku -lehden päätoimittajana on toiminut Aurora Heickell, ympäristötoimikunnan vetäjänä Kimmo Hyvärinen, kulttuuritoimikunnan Marja Karppanen. Kulttuuritoimikunnan laajennettu ryhmä Kinokan keskuskomitea on huolehtinut seuran elokuvakerhon toiminnasta. Kaiku-lehden ilmoitushankinnasta on vastannut Erkki Leimu. Urheilutoimikunta on huolehtinut ympärijuoksun järjestelyistä vetäjänään Kirsti Tolvanen. Johtokunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Lisäksi eri toimikunnat kokoontuivat useita kertoja.

Jäsenistö ja jäsenmaksut
Vuonna 2018 seurassa oli
386, joista yhteisöjäseniä 18. Jäsenmaksu oli 20 euroa/henkilö ja kannattaja/yhteisöjäsenmaksu 50 euroa/yhteisöjäsen.

Talous
Jäsenmaksut ovat seuran tärkein tulolähde. Toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Tapahtumien järjestämiseen sekä toimikuntiin osallistuu johtokunnan jäsenten lisäksi monia vapaaehtoisia.

Toiminta

Perinteikäs ympärijuoksu järjestettiin70 -vuotisjuhlatunnelmissa Juhlan kunniaksi Ville Viking tuli kannustamaan juoksijoita. Myös palkinnot olivat tavallista runsaammat, kiitokset Oy Gustav Paulig Ab:lle, Viking Linelle, Helsingin Satamalle, Katajanokan Paperille ja Bicyclean Helsingille. Sarjoja oli yhteensä 13, 3-4 -vuotiaista aikuisiin. Juoksijoita oli yhteensä yli 100 ja yleisöä suuret määrät. Tulokset julkaistiin Katajanokan Kaiku -lehdessä.

Kaupunkiviljelyä jatkettiin Linnanpuistossa. Seuralla on yhteensä 55 laatikkoa. Johtokunnan edustajana viljelytoimikunnassa oli Kati Laasonen.

Elokuvakerho Kinokka jatkoi laatufilmien esittämistä Kino K-13:ssa. Esitysten jälkeen oli tavan mukaan mahdollisuus yhdessäoloon ja keskusteluun auditorion aulatilassa. Vuonna 2018 esitettiin 8 filmiä. Filmien vuokrat saatiin lahjoituksena hotelli Katajanokalta, taloudellista tukea on saatu myös HOK-Elannolta sekä Suomen elokuvasäätiöltä.
Matruusin illallinen järjestettiin 9.8.2018 Matruusinpuistossa. Seura pystytti 16.5. ravintolapäivänä Merikasarminpuistossa pop-up kahvilan.

Valokuvanäyttely Skattaa kuvina järjestettiin 22.10.2018–14.11.2018 Helsingin Työkanava HeTy ry:n tiloissa.
OmaStadin Osallistuva budjetointi -hankkeeseen osallistuttiin ja jätettiin ehdotukset 9.12.2018. Ehdotettiin, että kärjen pallokenttä korjataan tekonurmikentäksi, lasten leikkipaikkojen  leikkivälineitä uusitaan sekä kuntoiluvälineitä Laivastopuiston rantareitin läheisyyteen. Hanke jatkunee vuonna 2019.

Katajanokan ainoa luontaisesti kasvanut kataja koristeltiin joulupuuksi.

Kannanotot ja tapaamiset
Ympäristötoimikunta on neuvotellut eri tahojen kanssa Merikasarminpuiston suunnitelmasta. ELY-keskukselta on haettu toimenpidekielto muurien suojelemiseksi purkamiselta. Kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Risto Rautava kutsuttiin tutustumaan Pallokentän ja puistojen korjaamista vaativaan tilanteeseen.
Johtokunta tapasi Helsingin Sataman edustajat terminaalin uusitussa ravintolassa. Tapaamisessa keskusteltiin mm. satamaliikenteestä ja yleiskaavasta. Rahtiliikenteen kasvua on pyritty ohjaamaan Vuosaaren satamaan. Kannanotto postipalvelujen järjestämisestä Katajanokalla 26.3.2018. Seuran kesäkuussa jättämät kannanotot koskien Kanavakatu 14:n ja Katajanokan hotellin laajennuksen asemakaavan muutoksista on luettavissa skatta.fi-sivuilla samoin kuin syksyllä tehty esitys Satamakadun ja ympäröivien katujen meneillään olevien rakennushankkeiden aikaisesta liikenteen järjestämisestä. Raitiovaunukuulutusten kehittämisestä edelleen tehtiin HKL:lle esitys. Valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei myönnetty Helsingin yleiskaavaa koskeneessa asiassa (Katajanokkaseura ry yhdessä  Katajanokan Huolto asiakaskumppaneiden kanssa)

Tiedotus

Seuran vuosijulkaisu Katajanokan Kaiku ilmestyi joulukuun alussa 58. kerran. Kaiku on lisäksi luettavissa seuran verkkosivuilla osoitteessa skatta.fi.

Toiminnasta ja muista Katajanokkaa koskevista aiheista tiedotetaan myös Facebookin kautta. Seuran sähköpostilaatikon osoite on katajanokkaseurary@gmail.com.

Tulevaisuuden näkymät

Katajanokkaseuran tärkeänä tehtävänä on seurata muutoksia oman asuinalueemme näkökulmasta ja toimia asukkaiden edunvalvojana. Vuonna 2019 seurattaviin hankkeisiin kuuluu keskeisesti kaupungin käynnistämä Eteläsataman itäosan ja Katajanokanrannan asemakaava ja asemakaavan muutos, Ulkoministeriön Merikasarmin kiinteistön ja Satamakadun edelleen jatkuvien rakennushankkeiden ja liikennejärjestelyjen aktiivinen seuranta sekä Katajanokan OmaStadi-ehdotusten edistäminen.

Perinteinen ympärijuoksu järjestetään 71. kerran. Myös perinteeksi muodostunut Kinokka-elokuvakerho ja Linnanpuiston kaupunkiviljely ja Matruusin illallinen ym. tapahtumat jatkuvat kuten ennenkin. Uusina tapahtumina suunnitellaan rusettiluistelua, hiihtoa ja leijanlennätystä. Suunnitteluun ja tapahtumien järjestämiseen haetaan yhteistyötä koulun ja muiden Katajanokalla toimivien osapuolten kanssa.

Tuloslaskelma-2018.pdf

Tase-2018.pdf