Helsingin kanavaterminaalin alueen kaavaehdotusta ei pidä hyväksyä

Museoviraston lausuntoja -tiedote 23/2009

Helsingin kanavaterminaalin alueen kaavaehdotusta ei pidä hyväksyä

Museovirasto on 19.5.2009 antanut Helsingin kaupungin hallintokeskukselle
lausunnon Helsingin kanavaterminaalin aluetta koskevasta asemakaava- ja
asemakaavan muutosehdotuksesta. Suunnittelualue on valtakunnallisesti
merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Sen kaavoituksessa on
varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriperinnön arvot
säilyvät. Alueidenkäytön on sovelluttava sen historialliseen kehitykseen.
Merellinen Helsinki on myös yksi Suomen kansallismaisemista. Koko
Eteläsatama aina Olympialaiturin kärkeen on yksi pääkaupungin
merkittävimmistä kulttuuriympäristöistä, jonka käyttöä ja rakentamista on
suunniteltava kokonaisvaltaisesti. Poikkeuksellisen arvokas ympäristö ja
myös varsin poikkeuksellinen rakennushanke edellyttävät erityisen
huolellista vaikutusten arviointia. Tämä ei ole toteutunut, vaan vaikutusten
arviointi on tehty valmiiksi räätälöidyn rakennushankkeen ehdoilla,
postimerkinomaisena hankekaavana. Vaikutusten arviointi on riittämätön
valtakunnallisesti merkittävään ympäristöön. Arviointi ei anna aihetta
muuttaa Museoviraston jo aiemmin esittämää kielteistä kantaa
kaavaehdotukseen ja rakennushankkeeseen. Museovirasto on jo aiemmin
todennut, että asemakaava ja sen mukainen rakentaminen on suhteutettava
Helsingin ruutukaavakeskustan historiaan ja ilmeeseen ja Katajanokan
ominaispiirteisiin. Kaavaehdotuksen mukainen rakentaminen ei vastaa
ympäristön kulttuurihistoriallisia, kaupunkikuvallisia eikä arkkitehtonisia
ominaispiirteitä tai arvoja.

Tavoiteltu rakentaminen ei sovellu mittakaavaltaan, korkeudeltaan, muodoltaan, sijoittelultaan tahi pintamateriaaleiltaan ympäristöönsä, kaupunkirakenteen ja kaupunkikuvan solmukohtaan tahi Katajannokan laiturialueen uloimpaan suhteellisen matalien rakennusten riviin. Kaavaehdotuksen uudisrakennuksella osoittamat sopeuttavat ja laadulliset määräykset ovatkin ilmeisessä ristiriidassa itse rakennushankkeen kanssa.

Kaavaratkaisua ei ole riittävästi suhteutettu maankäyttö- ja rakennuslain kaavoitukselle asettamiin tavoitteisiin, eikä sen vaikutuksia tai suhdetta ympäristönsä kulttuuri- ja rakennushistoriallisiin arvoihin ole riittävästi analysoitu. Asemakaavaehdotus on liiaksi ristiriidassa valtakunnallisten kulttuuriympäristöarvojen kanssa. Museovirasto ei puolla kaavaehdotuksen hyväksymistä.

Lisätietoja: yli-intendentti Mikko Härö, puh. (09) 4050 9493, 050 364 7863,
mikko.haro@nba.fi

Lausuntojen tiivistelmät on tehnyt tiedottaja Lea Murto-Orava,
lea.murto-orava@nba.fi, puh. (09) 4050 9293, 050 301 7409.

Museoviraston lausuntoja -tiedotteet ovat viraston verkkosivuilla
osoitteessa http://www.nba.fi/fi/lausuntoja