Vuosikokous 22.2.2010

Vuosikokous pidettiin Helsingin Sataman terminaalikahvilassa. Kokoukseen osallistui 53 katajanokkalaista.

Kokouksen jälkeen keskusteltiin mm. sataman rekka- ja muusta liikenteestä ja valaistuksesta, laivojen lähtö- ja tuloaikoina liikenne on häiritsevän suurta. Ongelmana on mm. taksien ajaminen kadulla, jossa moottoriajoneuvolla ajo on kielletty; tästä satama lupasi huomauttaa taksiliitolle. Asukkaiden kysymyksiin vastasivat viestintäpäällikkö Eeva Hietanen, satamajohtaja Heikki Nissinen, satamakapteeni Jukka Kallio, suunnittelupäällikkö Raili Niemelä, matkustajaliikennepäällikkö Jussi Malm ja laatu- ja ympäristöpäällikkö Kaarina Vuorivirta.

Vuosikokouksen tarkistamaton pöytäkirja:

Vuosikokouksen tarkistamaton pöytäkirja:
Katajanokkaseura ry – Skatuddssällskapet rf
Vuosikokous 22.2.2009 klo 18:00
Helsingin Sataman terminaalin kahvilassa, Katajanokanlaituri 8

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Laakkonen ja sihteeriksi Helena Alkula.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Hilkka Aalto ja Lasse Kyrö.

4. Vuoden 2009 toimintakertomus
Puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2009.

5. Vuoden 2009 tilinpäätös
Rahastonhoitaja Pirjo Hovi esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2009.

6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
Johtokunnalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2010
Tuula Palaste-Eerola esitteli toimintasuunnitelman vuodeksi 2010.

8. Jäsenmaksu 2010
Hyväksyttiin johtokunnan esitys pitää jäsenmaksu entisellään eli 15 euroa henkilöjäsen ja 50 euroa yhteisöjäsen.

9. Talousarvio vuodelle 2010
Hyväksyttiin puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerolan esittelemä vuoden 2010 talousarvio.

10. Seuran kokouksen koollekutsumistapa
Pidetään entisenä, ilmoitetaan kirjeitse kaikille jäsenille. Kutsu voidaan lähettää lisäksi myös joukkopostituksena kaikille katajanokkalaisille.

11. Seuran puheenjohtajan valinta
Seuran puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tuula Palaste-Eerola.

12. Uusien johtokunnan jäsenten valinta
Erovuoroisista jäsenistä kaikki valittiin uudestaan.

13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö ja Ingrid Heickell, varalle Salme Jormanainen ja Erja Saraste.

14. Muut asiat, keskustelu ja kokouksen päättäminen
Seura on vastustanut Katajanokanlaituri 2 :n hotelliasemakaavaa sellaisena, kun se nyt on kaupunginhallituksen käsittelyssä, suunniteltu rakennus ei sovi tälle paikalle. Puheenjohtaja kertoi adressista, jonka voi allekirjoittaa internetissä.

Puheenjohtaja kiitti Helsingin Satamaa kokoustilasta ja tarjoilusta ja päätti vuosikokouksen klo 19.

Vuosikokous 25.2.2019

Katajanokkaseuran sääntömääräinen vuosikokous
25.2.2019 klo 18 – 19.50 Katajanokan kasinon kenraalisalissa

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste avasi kokouksen. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Lisäksi kutsun saivat Katajanokkaseuran sähköpostilistalla olevat henkilöt. Kokouksesta on myös tiedotettu seuran verkkosivuilla osoitteessa skatta.fi ja Facebookin kautta. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Rytsölä ja sihteeriksi Martin Bunders.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Helena Alkula ja Rea Anner.

4. Vuoden 2018 toimintakertomus ja sen hyväksyminen
Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2018, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

5. Vuoden 2018 tilinpäätös
Rahastonhoitaja Helena Alkula esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2018.

6. Päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle. Tilinpäätös hyväksyttiin ja johtokunnalle annettiin vastuuvapaus yksimielisesti.

6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin käydyn keskustelun jälkeen yksimielisesti.

7. Käsitellään talousarvio ja päätetään sen hyväksymisestä
Helena Alkula esitteli talousarvion vuodelle 2019. Talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.

8. Määrätään jäsenmaksun suuruus
Johtokunta esitti jäsenmaksun pitämistä samana kuin ennenkin, 20 euroa/henkilö ja 50 euroa/yhteisöjäsen. Kokouksessa esitetiin molempiin korotusta. Päätettiin yksimielisesti pitää henkilöjäsenmaksu ennallaan 20 eurossa, mutta korottaa yhteisömaksu 100 euroon. Keskustelussa jäseniä kehotettiin aktiiviseen jäsenhankintaan taloyhtiöissään.

9. Päätetään seuran kokousten koollekutsumistavasta
Niille, jotka eivät ilmoita sähköpostiosoitetta, lähetetään kutsu postin välityksellä. Lisäksi ilmoitetaan seuran verkkosivuilla ja sähköpostitse.

10. Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tuula Palaste.

11. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten jäsenten tilalle
Erovuorossa olevat Helena Alkula, Kimmo Hyvärinen, Sinikka Harpf, Sirpa Pääsky ja Aarno Teittinen valittiin uudelleen. Marketta Suontakanen-Kamaja valittiin uutena jäsenenä erovuoroisen Rea Annerin tilalle. Todettiin, että toimikuntiin kutsutaan lisäksi asiantuntijoita.

12. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa
Tilin- ja toiminnantarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö ja Ingrid Heickell.

13. Muut asiat, keskustelu
Keskusteltiin kokousten pitopaikoista, Katajanokalla asuvien eri alojen asiantuntijoiden mahdollisesta esiintymisestä ja kulttuurikierroksien järjestämisestä yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:50.

Tuomas Rytsölä            Martin Bunders
puheenjohtaja               sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat
Helena Alkula            Rea Anner

————————————-
Kokoukseen osallistui 52 katajanokkalaista.
Ennen kokousta Reserviupseerikerhon toiminnanjohtaja Janne Kosunen kertoi vuonna 1913 rakennetun Kasinon vaiheista ja Kasinolla perustetuista maanpuolustusjärjestöistä.

Vuosikokous 23.2.2004

Katajanokkaseura ry:n vuoden 2004 vuosikokous pidettiin 23.2.2004 klo 18.00 alkaen Kirkkohallituksen juhlasalissa.

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Risto Junttila toivotti läsnäolleet n. 65 katajanokkalaista tervetulleiksi ja kertoi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja kirkkohallituksen hallinnollisista tehtävistä. Yliarkkitehti Eero Raatikainen kertoi Kirkkohallituksen mielenkiintoisen rakennuksen historiasta.

Varsinaisen vuosikokouksen jälkeen puheenvuoro annettiin kaupunkisuunnitteluviraston Katajanokan alueen suunnittelijalle Bosse Österbergille. Vilkasta keskustelua käytiin mm. yleiskaavasta ja sen metroliikennesuunnitelmasta Katajanokalta Laajasaloon, uusista parkkiluolasuunnitelmista Keskon ja Tulli- ja pakkahuoneen tontin alle, Finnjetin polttoaine-säiliön paikalle aikanaan jäävän alueen käyttömahdollisuuksista, Mastokadun uusista rakennuksista, vierasvenesataman saunarakennuksesta ja Katajanokan vankilan keväällä 2004 hyväksyttävästä (hotelli)kaavasta.

Årsmötet 2004 hölls i Kyrkostyrelsens festvåning på Hamngatan 11 23.2.2004. Överarktitekt Eero Raatikainen presenterade huset och kanslichefen på kyrkostyrelsen Risto Junttila berättade hur arbetet är uppdelat inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Efter mötet berättade stadsarkitekt Bosse Österberg om nya planer för Skatudden.

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Risto Junttila toivotti läsnäolleet n. 65 (liite) katajanokkalaista tervetulleiksi ja kertoi lyhyesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja kirkkohallituksen hallinnollisista tehtävistä.

Yliarkkitehti Eero Raatikainen kertoi mielenkiintoisen rakennuksen historiasta.

Seuran puheenjohtaja Marja Karppanen avasi varsinaisen vuosikokouksen klo 18.30. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Laakkonen ja sihteeriksi Helena Alkula.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Rea Anner ja Pauli Kajanoja.

4. Vuoden 2003 toimintakertomus

 

Marja Karppanen luki vuoden 2003 vuosikertomuksen ja kertoi seuran toiminnasta.

5. Vuoden 2003 tilinpäätös

 

Seuran rahastonhoitaja Martin Bunders esitteli vuoden 2003 tilinpäätöksen. Keskusteltiin mm. jäsenmäärästä ja jäsenmaksujen maksamisesta sekä niiden karhuamisesta.

6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle

 

Johtokunnalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2004

 

Marja Karppanen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2004 (liite); toimintasuunni-telma hyväksyttiin sellaisenaan. Keskusteltiin toimintasuunnitelman aiheiden lisäksi mm. katajanokkalaisten tarpeesta saada enemmän vanhemmille ihmisille tarkoitettuja palveluja ja myös vanhemmille sopivan asuintalon saamisesta Katajanokalle. Keskusteltiin myös Katajanokan, kanavan ja Kauppatorin kolera-altaan siisteydestä ja ehdotettiin, että seuran ohjelmaan otettaisiin jälleen siivoustalkoot, mieluiten jo lumen lähdettyä, koulun perinteisten siivoustalkoiden lisäksi.

8. Jäsenmaksun suuruus 2004

 

Jäsenmaksuiksi päätettiin johtokunnan ehdotuksen mukaisesti samat kuin 2003: 10 euroa/henkilöjäsen ja 40 euroa/yhteisöjäsen. Keskusteltiin jäsenmaksujen maksamisesta ja taloyhtiöiden roolista jäsenenä: taloyhtiöille seuran jäsenyys voi olla merkittävä yhteydenpito- ja informaatiokanava.

9. Talousarvio vuodelle 2004

 

Martin Bunders esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

10. Seuran kokouksen koollekutsumistapa

 

Johtokunnan ehdotus kokouskutsun lähettämisestä samaan tapaan kuin ennenkin eli kutsun jakaminen kaikkiin katajanokkalaisiin talouksiin hyväksyttiin.

11. Seuran puheenjohtajan valinta

 

Johtokunnan ehdotus oli Marja Karppanen, joka valitiin yksimielisesti ja lämmöllä toiseksi vuodeksi tehtävään.

12. Uusien johtokunnan jäsenten valinta

 

Erovuoroista jäsenistä johtokuntaan valittiin uudestaan Martin Bunders, Sampo Honkala, Marja Karppanen, Erkki Leimu, Liisa Nikkanen ja Tuula Palaste-Eerola. Uudeksi jäseneksi valittiin Unto Järvinen. Kari Karjalaisen, joka ei ollut erovuorossa, mutta oli ilmoittanut erostansa muiden kiireiden vuoksi, tilalle johtokuntaan valittiin Tiia Meskanen.

13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

 

Tilintarkastajiksi valittiin Ingrid Heickell ja Leo R. Hertzberg. Varatilintarkastajiksi valittiin Jussi Tammelin ja Aarne Pulliainen.

 

14. Muut asiat, keskustelu

 

Muita johtokunnalle käsiteltäviksi ilmoitettuja asioita ei ollut ja keskustelua eri aiheista oli käyty jo aikaisemmin. Puheenjohtaja päätti varsinaisen vuosikokouksen klo 19.20, jonka jälkeen puheenvuoro annettiin kaupunkisuunnitteluviraston Katajanokan alueen suunnittelijalle Bosse Österbergille. Bosse Österbergin alustus mm. yleiskaavasta, ja sen metroliikennesuunnitelmasta Katajanokalta Laajasaloon, uusista parkkiluola-suunnitelmista Keskon ja Tulli- ja pakkahuoneen tontin alle, Finnjetin polttoaine-säiliön paikalle aikanaan jäävän alueen käyttömahdollisuuksista, Mastokadun uusista rakennuksista, vierasvenesataman saunarakennuksesta, Katajanokan vankilan tänä keväänä hyväksyttävästä (hotelli)kaavasta ym. herätti vilkasta keskustelua. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00.

Risto Laakkonen, puheenjohtaja
Helena Alkula, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat: Rea Anner Pauli Kajanoja

Vuosikokous 29.2.2016

Vuosikokous 29.2.2016 klo 18-18:45 Hotel Katajanokka

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Laakkonen ja sihteeriksi Helena Alkula. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Kati Laasonen ja Rea Anner.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsut lähetettiin kirjeitse 19.2.2015. Lisäksi kutsun saivat Katajanokkaseuran sähköpostilistalla olevat henkilöt. Kokouksesta on myös tiedotettu seuran verkkosivuilla osoitteessa skatta.fi ja Facebookin kautta.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden vahvistaminen
Kokous todettiin sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2015, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

5. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
Rahastonhoitaja Helena Alkula esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2015. Tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti.

6. Käsitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2016 ja päätetään sen hyväksymisestä
Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

7. Käsitellään talousarvio ja päätetään sen hyväksymisestä
Helena Alkula esitteli talousarvion vuodelle 2016. Talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.

8. Määrätään jäsenmaksun suuruus
Johtokunta esitti jäsenmaksun pitämistä samana kuin ennenkin. Jäsenmaksu on ollut 20 euroa/henkilöjäsen ja 50 euroa/yhteisöjäsen. Päätettiin johtokunnan esityksen mukaan.

9. Päätetään seuran kokousten koollekutsumistavasta
Johtokunta esitti, että pidetään samana kuin ennenkin: jäsenille lähetetään kutsu. Lisäksi ilmoitetaan seuran verkkosivuilla ja sähköpostitse. Päätettiin esityksen mukaan.

10. Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
Puheenjohtajaksi valittiin Tuula Palaste-Eerola.

11. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten jäsenten tilalle
Erovuorossa olleet Martin Bunders, Aurora Heickell, Marja Karppanen, Kati Laasonen, Erkki Leimu, Kirsti Tolvanen ja Irmeli Wallden-Paulig valittiin uudestaan johtokuntaan. Uusiakin jäseniä valittiin: Anita Higgins ja Tarja Djateu.

12. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa
Tilin- ja toiminnantarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö ja Ingrid Heickell.

13. Käsitellään muut asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä päivää ennen kokousta.
Tällaisia asioita ei ollut.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:45.

_ _ _ _ _ _

Kokoukseen osallistui 60 katajanokkalaista.

Ennen kokousta Hotel Katajanokan johtaja Hanna Kiuru toivotti katajanokkalaiset tervetulleeksi ja kertoi, että Hotel Katajanokka on itsenäistynyt toimittuaan ensimmäiset kymmenen vuotta Best Western – hotellina.

Kokouksen jälkeen

Marianne Mäkelä/Korjaamo Group Oy kertoi ensi kesänä avattavasta Allas-merikylpylästä. Kylpylässä tulee olemaan kaksi ”hanavesi”allasta ja yksi merivesiallas, johon vesi tulee puhdistettuna Katajanokan pohjoispuolelta. Lisäksi paikalle tulee mm. kahvila ja muutakin toimintaa, esimerkiksi joogaa sekä ulkoilmakuntosali. Rakentamisessa käytetään pääosin kuusipuuta. Rakennukset uitetaan paikalle. Mm. kahvilaan ja näköalatasanteelle on vapaa pääsy. Lippu altaille tulee maksamaan aikuisille 9 euroa, lapsille 6.

Talviajaksi suunnitellaan mm. liukumäkeä lapsille; myös yksi allas on lämmitettynä ja hupulla varustettuna auki talvisin. Allasalue pidetään auki koko vuoden.

Kaupungin lupa on saatu kahdeksaksi vuodeksi, jonka jälkeen katsotaan, onko paikalle tulossa muuta, ja kuinka suosituksi allas on kehittynyt, ja päätetään mahdollisesta jatkosta.

Sini Parikka/Ympäristötaiteen säätiö kertoi Tove Janssonin puistoon suunniteltavasta muistomerkistä. Tove Janssonilla ei ole missään Helsingissä muistomerkkiä, joten hanke sopii hyvin Toven lapsuuden leikkipuistoon, joka on seuran aloitteesta nimetty uudestaan muutama vuosi sitten.

Perinteisestä muistomerkistä poikkeavan hankkeen suunnittelu on käynnistynyt loppuvuodesta 2015. Tarkoitus on järjestää kansainvälinen avoin ideakilpailu, jossa on kaksi osaa. 2016 otetaan vastaan ehdotuksia, joista toista osaa varten valitaan viisi. Ideoista järjestetään Suomen juhlavuonna 2017 näyttely. Toisen vaiheen ja voittajan ratkettua suunnitelma on valmis ja rakennetaan 2018.
Hankkeen ohjausryhmässä on mukana Katajanokkaseuran lisäksi Moomin Characters Oy, Suomen taiteilijaseura, maisema-arkkitehtiliitto, Helsingin taidemuseo HAM ja rakennusvirasto. Puistosta on tilattu puistohistoriallinen selvitys, joka on viittä vaille valmis julkaistavaksi.

Hanke on tarkoitus rahoittaa kulttuurirahastojen ym. avustuksilla, yritysyhteistyöllä ja yhteisörahoituksella, suunniteltu kustannus on 800.000 euroa.

Vuosikokous 27.2.2007

Vuosikokous 27.2.2007 klo 18.00-20.00
Årsmöte 27.2.2007 kl 18.00-20.00
Uspenskin katedraalin krypta

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Risto Laakkonen ja sihteeriksi Helena Alkula.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Kirsti Katz ja Ritva Scott.

4. Vuoden 2006 toimintakertomus
Puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola esitteli toimintakertomuksen.

5. Vuoden 2006 tilinpäätös
Rahastonhoitaja Mattias Bremer esitteli tilinpäätöksen.

6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti ja johtokunnalle myönnettiin vastuuvapaus.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2007
Seuran puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Erityisesti selviteltiin koirien jätösongelmaa ja sitä miten seura voi tässä asiassa toimia.

8. Jäsenmaksun suuruus 2007
Ehdotettiin jäsenmaksun nostamista 15 euroon; ehdotus sai kannatusta ja hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteisöjäsenmaksua päätettiin nostaa suurin piirtein samassa suhteessa: yhteisöjäsenmaksuksi päätettiin 50 euroa.

9. Talousarvio vuodelle 2007
Rahastonhoitaja esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

10. Seuran kokouksen koollekutsumistapa
Johtokunnan esitys, että koollekutsumistapa pidetään ennallaan, eli lähetetään tiedote kaikkiin katajanokkalaisiin koteihin, hyväksyttiin yksimielisesti.

11. Seuran puheenjohtajan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tuula Palaste-Eerola.

12. Uusien johtokunnan jäsenten valinta
Erovuoroisista jäsenistä johtokuntaan valittiin uudestaan Helena Alkula, Rea Anner, Tarja Djateu, Sinikka Harpf, Kimmo Hyvärinen, Risto Jaakkola. Uutena jäsenenä valittiin Jukka Ahola.

13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Tilintarkastajiksi valittiin Ingrid Heickell ja Jussi Tammelin. Varalle valittiin Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö ja Salme Jormanainen.

14. Muut asiat, keskustelu
Kokouksen aluksi Eini Forsman kertoi Uspenskin katedraalin kryptan historiasta ja sen vilkkaasta toiminnasta sekä vastasi yleisön kysymyksiin.

Kokouksen jälkeen keskusteltiin mm. koirien kurittomuudesta. Kokoukseen osallistui noin 60 katajanokkalaista.

Vuosikokous 25.2.2008

Katajanokkaseuran vuosikokous pidettiin 25.2.2008 Hotelli Katajanokan juhlasalissa.

Kokoukseen osallistui 52 katajanokkalaista. Seura kiittää Hotelli Katajanokkaa kokoustilasta ja Katajanokan Huolto Oy:tä kahvitarjoilusta.

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola toivotti kokousväen tervetulleeksi. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Risto Laakkonen ja sihteeriksi seuran sihteeri Helena Alkula.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Hilkka Aalto ja Riitta Virtanen-Kakriainen.

4. Vuoden 2007 toimintakertomus
Tuula Palaste-Eerola esitteli vuoden 2007 vuosikertomuksen (liite).

5. Vuoden 2007 tilinpäätös
Seuran taloudenhoitaja Mattias Bremer esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen vuodelta 2007.

6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle.
Johtokunnalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2008
Tuula Palaste-Eerola esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2008 (liite). Lisäyksenä ehdotettiin ”Rakkauden silta” -idean puitteissa mahdollisuutta myös vanhoille pareille kiinnittää lukkonsa siltaan. Monikulttuurisen Helsingin merkeissä ehdotettiin myös Katajanokalla asuvien maahanmuuttajien huomioimista seuran toiminnassa. Lisäksi seuran puheenjohtaja ehdotti, että voitaisiin vuosittain valita katajanokkalainen Vuoden Yrittäjä: johtokunta laatii kriteerit ja palkitsemistavan, joka tullee olemaan kunniakirja.

8. Jäsenmaksun suuruus 2008
Johtokunnan esitys jäsenmaksun pitämisestä entisellä tasolla (15 euroa henkilö- ja 50 euroa yhteisöjäsen) hyväksyttiin yksimielisesti.

9. Talousarvio vuodelle 2008
Mattias Bremer esitteli talousarvion. ”Kinokan keskuskomitean” puheenjohtaja Erkki Leimu kertoi lisäksi elokuvakerho Kinokan budjetista vuodelle 2008. Talousarvioesitys hyväksyttiin.

10. Seuran kokouksen koollekutsumistapa
Päätettiin, että lähetetään jäsenille kutsu postitse.
Tässä yhteydessä keskusteltiin myös seuran joulukorteista. Esitettiin toivomus, että joka vuosi saataisiin uusi korttiaihe. Puheenjohtaja kertoi, että Pekka Vuori on hyväntahtoisesti antanut seuran käyttää korteissa Kaiun kansikuvaa. Seuralla on myös mahdollisuus teettää ensi jouluksi kortteja Wille Mikkolan Katajanokka-laivaa esittävästä maalauksesta.

11. Seuran puheenjohtajan valinta
Tuula Palaste-Eerola valittiin yksimielisesti seuran puheenjohtajaksi kolmanneksi kaudeksi.

12. Uusien johtokunnan jäsenten valinta
Erovuorossa olleet Denise Bremer, Mattias Bremer, Martin Bunders, Marja Karppanen, Erkki Leimu, Kirsti Tolvanen ja Irmeli Walldén-Paulig valittiin uudestaan. Johtokunnan uudet jäsenet ovat Aurora Heickell ja Riitta Laine.

13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Tilintarkastajiksi valittin Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö ja Salme Jormanainen. Varalle valittiin Ingrid Heickell ja Jussi Tammelin.

14. Muut asiat, keskustelu
Keskusteltiin Helsingin hätäkeskuksen räjäytyksistä, erityisesti miksi räjäytetään niin myöhään. Todettiin, että uuden yleisötilaisuuden pitämiseen on tarvetta, esimerkiksi ensi syksynä. Katajanokalla ollaan myös huolissaan vanhoista hormeista. Vahingoista voi ilmoittaa myös sähköpostitse työmaan vastaavalle Erkki Tuunelalle, erkki.tuunela@kalliorakennus.com. Ehdotettiin ja päätettiin, että katajanokkalaisten puolesta seura lähettää kukkia Katajanokalla vaarallisesti puukotuksen kohteeksi joutuneelle taksiautoilijalle. Lopuksi katseltiin ja keskusteltiin seuran verkkosivuista. Koska kiinnostusta ilmeni, seura ryhtyy keräämään myös sähköpostilistaa jäsenistä.

Kokoukseen osallistui 52 katajanokkalaista. Seura kiittää Hotelli Katajanokkaa kokoustilasta ja Katajanokan Huolto Oy:tä kahvitarjoilusta.

Vuosikokous 28.2.2013

Katajanokkaseuran vuosikokous 28.2.2013 klo 18-20:20
Hotelli Katajanokka, ent. vankilan kirkkosali

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola avasi kokouksen. Kokous todettiin sääntöjen ja vuoden 2012 vuosikokouksen päätöksen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Laakkonen ja sihteeriksi seuran sihteeri Helena Alkula.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Aurora Heickell ja Risto Jaakkola

4. Vuoden 2012 toimintakertomus

Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola esitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.

5. Vuoden 2012 tilinpäätös

Seuran rahastonhoitaja Susanna Widlund esitteli tilinpäätöksen, joka hyväksyttiin.

6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle

Johtokunnalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2012.

Tässä yhteydessä keskustelua käytiin mm. kaupunkiviljelystä, Katajanokan puistojen kunnosta ja villistä pysäköinnistä puistoalueilla – Katajanokan kärjen alue tulisi kunnostaa, voisiko Ehrensvärdin lautan tienoille saada jopa koirapuiston? Lisäksi keskustelua herätti rakennusviraston organisoima puistokummitoiminta, minne uimapaikkaa voisi kaupungilta toivoa, mihin toivottuja ulkoliikuntavälineitä kannattaisi sijoittaa sekä koirien (ja ihmisten) jätökset. Paljon kannatusta sai ehdotus ahkerammasta tervehtimisen aloittamisesta Katajanokalla. Myös kirjava satama –suunnitelmat ja toteutuksen aikataulu herättivät keskustelua. Lisäyksenä toimintasuunnitelmaan siitä erehdyksessä pois jäänyt kohta: seura osallistuu ravintolapäivään toukokuussa.

8. Jäsenmaksun suuruus 2013

Jäsenmaksu päätettiin pitää samana kuin ennenkin eli 15 euroa/henkilöjäsen ja 50 euroa/yhteisöjäsen.

9. Talousarvio vuodelle 2013

Hyväksyttiin hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2013.

10. Seuran kokouksen koollekutsumistapa

Päätettiin pitää entisenä: jäsenille lähetetään kutsu kirjeitse. Tämän lisäksi jaetaan Katajanokan talouksiin joukkojakeluna Katajanokan kieku -tiedotuslehtinen.

11. Seuran puheenjohtajan valinta

Seuran puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tuula Palaste-Eerola.

12. Uusien johtokunnan jäsenten valinta

Valittiin uudestaan johtokuntaan erovuoroisista Helena Alkula, Rea Anner, Kimmo Hyvärinen, Sinikka Harpf, Risto Jaakkola, Jussi Nilsson, Kaisa Väisänen ja Susanna Widlund.

13. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Ingrid Heickell ja Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö.

14. Muut asiat, keskustelu

Muita asioita päätettäväksi ei ollut esitetty sääntöjen määräämässä ajassa.

– – –

Kokouksen jälkeen Risto Heikkinen Helsingin kiinteistövirastosta kertoi maailmanpyörähankkeesta, Katajanokanlaiturin tyhjälle tontille, jonka lähistöllä on mm. Helsingin suosituin charterlaivojen laituri (tämänhetkisen tiedon mukaan on tulossa 45 alusta ensi kesänä). Heikkinen kertoi, että maailmanpyörän idea on elävöittää aluetta, ja täten hanke niveltyy torikortteleiden elävöittämissuunnitelmiin. Todennäköisesti laitetta varten on tehtävä paalutus; paalutuksesta ja olosuhteiden tutkimisesta vastaa tontin vuokraaja. Laite on yli 50 metriä korkea, painaa 270 tonnia, ja siinä on 36 kabiinia. Heikkinen kertoi, että saksalainen valmistaja pystyy tekemään teknisesti vaativia laitteita; osat tuodaan paikalle rekoilla, peruselementti nostetaan perustusten päälle, jonka jälkeen kevyemmät lohkot nostetaan paikalleen. Rakentamisaika on 5-7 vuorokautta. Yhden gondolin kapasiteetti on 8 henkilöä (ovat samanlaisia kuin Levillä olevat lämmitetyt kabiinit). Tietyt vaunut ovat myös esteettömiä. Kaikki kabiinit on mahdollista poistaa kahden tunnin aikana. Ensimmäinen varauspäätös tehty 2,5 vuodeksi. Yrittäjien tavoitteena on avata laite vapuksi.

Kysyttiin mm. äänestä ja melusta sekä tontinvuokrasta, joka on 2.500 euroa. Heikkinen kertoi, että laite ei periaatteessa sinänsä pidä ääntä, mutta siihen liittyy jonkinlainen äänentoistolaitteisto. Yrittäjä maksaa paalutukset ynnä muut rakentamiseen liittyvät kulut. Kaupunkikuvallisesti on tärkeää saada eloa myös torikortteleiden liepeille; olennaista on, että toiminta on väliaikaista ja tässä tapauksessa lyhytkestoista. Tarkoitus on, että kaupunki ei maksaa mitään suunnittelusta tai rakentamisesta.

Olli Sirén N2 Helsinki Oy:stä kertoi mielenkiintoisista suunnitelmista samalle tontille, jossa tällä hetkellä parkkialue ja puretun rakennuksen perusta; suunnitelmat eivät vielä ole täysin valmiita tai valmiiksi neuvoteltuja; toteutuskumppaneiden haku on käynnissä – mutta ehkä jo ensi vuonna? Ideaan kuuluu kelluvia uimaloita ja ravintoiloita, kahviloita ja kioskeja uimarannan lisäksi. Suunnitelmissa on kaksi makeanvedenallasta ja yksi merivesiallas, yksi altaista lapsille. Tarkoitus on rakentaa materiaaleista, joissa ympäristö otettu huomioon ja jotka voidaan käyttää uudestaan; jatkokäyttöä voisi esim. tarjota valmistuva Jätkäsaari.

Hanke julkistettiin, kun maailmanpyörähanke nopeasti tuli julki, mutta mitään kiistaa näiden kahden hankkeen välillä ei tule nähdä: hankkeiden yhdistäminen ei ole mahdotonta. Jos kaikki menee hyvin, Platta voisi avautua jo vappuna 2014. Hankkeen tulisi olla 5-vuotinen, jotta se voisi toimia taloudellisesti.

Kysyttiin mm. tuleeko alueelle hiekkaa, entä urheilumahdollisuuksia, beach volley, melonta? Kysyttiin myös, miten estetään meriveden sekoittumattomuus makeaan veteen, kun etelätuuli on voimakas. Sirén totesi, että tämä on selvitettävä kysymys, samoin kuin se, mitä talvella jäät aiheuttavat. – Mikä on hankkeen suhde kaupunkiin, onko kauppa jo sovittu? Olli Sirén: ei ole vielä mitään varausta paikkaan, maailmanpyöräprosessi on kesken. Kun suunnitelmat saadaan valmiiksi, seuraa sopiminen kiinteistöviraston kanssa tarkemmasta alueesta. N2 aikoo perustaa firman, johon yhteistyökumppanit tulevat osakkaiksi rakentamaan Plataksi ristittyä hanketta.
-Kesällä hyvä, miten talvella, joka on niin pitkä? Sirén: Haluaisimme, että kaupunki lähtee mukaan miettimään tätä; idea voisi olla esim. Rautatientorin jääpuisto, voitaisiinko siirtää tälle alueelle? Yhteistyötä kaupungin kanssa toivotaan.

Vuosikokous 26.2.2018

Katajanokkaseuran sääntömääräinen vuosikokous 26.2.2018 klo 18:00-20.00
Helsingin Työkanava HeTy ry:n tiloissa Katajanokanlaituri 4 A K6, 2. krs.

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Laakkonen ja sihteeriksi Helena Alkula. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Kati Laasonen ja Sirpa Pääsky

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsut lähetettiin sähköpostitse sekä kirjeitse määräajassa.
Lisäksi kutsun saivat Katajanokkaseuran sähköpostilistalla olevat henkilöt.
Kokouksesta on myös tiedotettu seuran verkkosivuilla osoitteessa skatta.fi ja Facebookin kautta.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden vahvistaminen
Kokous todettiin sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2017. Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

5. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
Rahastonhoitaja Helena Alkula esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2017. Tilinpäätös hyväksyttiin ja johtokunnalle annettiin vastuuvapaus yksimielisesti.

6. Käsitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2018 ja päätetään sen hyväksymisestä
Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

7. Käsitellään talousarvio ja päätetään sen hyväksymisestä
Helena Alkula esitteli talousarvion vuodelle 2018. Talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.

8. Määrätään jäsenmaksun suuruus
Johtokunta esitti jäsenmaksun pitämistä samana kuin ennenkin. Jäsenmaksu on ollut 20 euroa/henkilöjäsen ja 50 euroa/yhteisöjäsen. Päätettiin johtokunnan esityksen mukaan.

9. Päätetään seuran kokousten koollekutsumistavasta
Jotta säästäisimme hieman postimaksuista, johtokunta esitti, että keväällä jäsenmaksujen lähettämisen yhteydessä kysytään kaikilta sähköpostiosoite vuosikokouskutsun lähettämistä varten. Niille, jotka eivät ilmoita sähköpostiosoitetta, lähetetään kutsu postin välityksellä. Ja: jäsenille lähetetään kutsu. Lisäksi ilmoitetaan seuran verkkosivuilla ja sähköpostitse. Päätettiin esityksen mukaan.

10. Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tuula Palaste.

11. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten jäsenten tilalle
Erovuorossa olleet Martin Bunders, Aurora Heickell, Marja Karppanen, Kati Laasonen, Erkki Leimu, Kirsti Tolvanen, Irmeli Wallden-Paulig ja Tarja Djateu valittiin uudestaan. Uutena jäsenenä johtokuntaa valittiin Timo Numminen.

12. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa
Tilin- ja toiminnantarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö ja Ingrid Heickell.

13. Käsitellään muut asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä päivää ennen kokousta.
Tällaisia asioita ei ollut.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 19:30
Risto Laakkonen Helena Alkula
Puheenjohtaja Sihteeri
Pöytäkirjan tarkastajat
Kati Laasonen Sirpa Pääsky
_ _ _ _ _ _
Kokoukseen osallistui 55 katajanokkalaista.

Ennen kokousta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman kiinteistökehitysjohtaja Aarne Markkula kertoi Keskon rakennuksen korjauksesta ja muuttamisesta asunnoiksi sekä osaksi hotelliksi.

Kokouksen jälkeen Helsingin työkanava HeTy ry:n David Lee kertoi yhdistyksen monipuoliseseta toiminnasta, kursseista, koulutuksesta ja harrastuspiireistä.

Vuosikokous 28.2.2011

savelakauppatori.jpg
savelakauppatori.jpg

Katanokkaseura ry:n vuosikokous pidettiin 28.2.2011 Meritullin seurakuntatalossa. Kokoukseen osallistui 37 katajanokkalaista.

Kokouksen jälkeen arkkitehti Mika Savela esitteli diplomityössään kehittelemiään mielenkiintoisia  ideoita Katajokan elävöittämiseksi.

Tarkistamaton pöytäkirja:

Katajanokkaseuran vuosikokous 28.2.2011 Meritullin seurakuntatalossa
1. Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola avasi vuosikokouksen klo 19:15.

2. Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Laakkonen, sihteeriksi Helena Alkula, pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi Aurora Heickell ja Irja Leimu.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen olevan seuran sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4. Edellisen vuoden toimintakertomus
Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola esitteli vuoden 2010 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

5. Edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto; päätetään tilien hyväksymisestä
Seuran vt. taloudenhoitaja Helena Alkula esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti.

6. Toimintasuunnitelman hyväksyminen
Tuula Palaste-Eerola esitteli johtokunnan esityksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2011. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.

7. Talousarvio
Hyväksyttiin johtokunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2011.

8. Jäsenmaksun suuruus
Päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan: 15 euroa/henkilöjäsen ja 50 euroa yhteisöjäsen.

9. Seuran kokousten koollekutsumistapa
Päätettiin, että kutsu lähetetään jäsenille postitse sekä jaetaan kotisuorana (Itellan palvelu) katajanokkalaisiin talouksiin.

10. Seuran johtokunnan puheenjohtajan (seuran puheenjohtajan) valinta
Valittiin yksimielisesti Tuula Palaste-Eerola seuran puheenjohtajaksi.

11. Jäsenet johtokuntaan erovuoroisten jäsenten tilalle
Valittiin uudestaan johtokuntaan Helena Alkula, Rea Anner, Sinikka Harpf, Kimmo Hyvärinen ja Risto Jaakkola. Uusina jäseninä johtokuntaan valittin Jussi Nilsson, Susanna Widlund ja Kaisa Väisänen.

12. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa
Valittiin toiminnantarkastajiksi Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö ja Ingrid Heickell.

13. Muut asiat
Muita asioita ei ollut esitetty kokouksessa käsiteltäväksi sääntöjen 9 §:n määräämässä ajassa 30 päivää ennen vuosikokousta. Johtokunta ei myöskään esittänyt muita asioita kokouksen käsiteltäväksi.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Tuula Palaste päätti kokouksen klo 19:17.

savelakartta.jpg

 

Vuosikokous 25.2.2009

Katajanokkaseuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 25.2.2009 UM:n viestintä- ja kulttuuriosaston tiloissa. Seura kiittää Ulkoministeriötä tilasta ja kahvitarjoilusta.

Viestintäosaston osastopäällikkö Petri Tuomi-Nikula toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi ja kertoi mm. viestintäosaston mielenkiintoisen rakennuksen historiasta. Kokouksen jälkeen kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehti Marko Härkönen esitteli Katajanokanlaiturille suunnitellun uuden hotellin kaavoitustilannetta. Alustus herätti vilkasta keskustelua.

Kokouksen TARKISTAMATON pöytäkirja:

Katajanokkaseura ry – Skatuddssällskapet rf
Vuosikokous 25.2.2009 klo 18:00 Ulkoministeriön viestintä- ja kulttuuriosaston tiloissa (Kanavakatu 3 C)

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Seuran puheenjohtajan Tuula Palaste-Eerolan esteen vuoksi varapuheenjohtaja Kimmo Hyvärinen avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Laakkonen ja sihteeriksi Helena Alkula.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö ja Heikki Saarinen.

4. Vuoden 2008 toimintakertomus
Varapuheenjohtaja Kimmo Hyvärinen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2008.

5. Vuoden 2008 tilinpäätös
Rahastonhoitaja Tarja Djateu esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2008.

6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
Johtokunnalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2009
Varapuheenjohtaja Kimmo Hyvärinen esitteli toimintasuunnitelman vuodeksi 2009. Toimintasuunnitelmaan ehdotettiin lisättäväksi kävelyretkiä ympärijuoksun lisäksi, ehdotus jätettiin seuran johtokunnalle kehitettäväksi.

8. Jäsenmaksun suuruus 2009
Hyväksyttiin yksimielisesti johtokunnan esitys pitää jäsenmaksu entisellään. Vuoden 2009 jäsenmaksu on 15 euroa/henkilöjäsen ja 50 euroa/yhteisöjäsen.

9. Talousarvio vuodelle 2009
Hyväksyttiin rahastonhoitaja Tarja Djateun esittelemä vuoden 2009 talousarvio. 

10. Seuran kokouksen koollekutsumistapa
Kokoonkutsumistapa pidetään entisenä: ilmoitetaan postin välityksellä jäsenille.

11. Seuran puheenjohtajan valinta
Seuran puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tuula Palaste-Eerola.

12. Uusien johtokunnan jäsenten valinta
Erovuoroisista jäsenistä johtokuntaan valittiin uudestaan Helena Alkula, Rea Anner, Sinikka Harpf, Kimmo Hyvärinen ja Risto Jaakkola Uusiakin jäseniä saatiin: Kalevi Korhonen ja Markku Lounatvuori.

13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Tilintarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö ja Jussi Tammelin, varalle Ingrid Heickell ja Salme Jormanainen.

14. Kunniajäsenen valinta
Kiitollisena taiteilija, graafikko Pekka Vuoren pitkäaikaisesta ja korkealaatuisesta panoksesta seuran hyväksi johtokunta esitti, että seura kutsuu Pekka Vuoren kunniajäsenekseen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14. Muut asiat, keskustelu
Seuran sääntöjen 9 §:n mukaisesti johtokunnalle vähintään 30 päivää ennen kokousta ilmoitettuja asioita ei ollut.

Keskusteltiin sääntöjen 6 §:n muuttamisesta siten, että kunniajäseneksi voisi kutsua, paitsi seuran tarkoituksen toteuttamiseksi pitkäaikaisesti vaikuttaneen henkilön, myös Katajanokan hyväksi merkittävästi vaikuttaneen henkilön. Ehdotus jätettiin johtokunnalle harkittavaksi.