TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Katajanokkaseuran säännöissä seuran tarkoitukseksi on määritelty

  • edistää alueen viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja kulttuuritoimintaa.
  • huomioida Katajanokan alueellinen ja historiallinen omaleimaisuus toimiessaan ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne- ja satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä.
  • toimia Katajanokan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

  • vaikuttaa Helsinkiä ja erityisesti Katajanokkaa ja sen lähialueita koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antamalla lausuntoja viranomaisille
  • toimii yhteistyössä kotiseututyön eri järjestöjen kanssa ja
  • harjoittaa Katajanokkaa koskevaa tallennus‑ ja julkaisutoimintaa sekä järjestää mahdollisuuksien mukaan juhla- ym. tilaisuuksia.

YMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Toimikunta jatkaa työtään kaupunginosamme ympäristön vaalimiseksi ja kehittämiseksi. Ympäristö­käsitteeseen sisällytetään sekä luonto, että rakennettu ympäristö, kulttuurihistoriallisine, toiminnallisine, sosiaalisine, ekologisine ja vastaavine ulottuvuuksineen. Haluamme toimia Katajanokalla asuvien, työskentelevien ja vierailevien puolesta.

Toimikunta toimii sekä reaktiivisesti että proaktiivisesti eli tarttuu havaittuihin tai ulkoa tuleviin ilmiöihin ja toisaalta ideoi ja edistää oma-aloitteisesti parannuksia ympäristöön. Toimikunta on johtokunnan alainen valmistellen sen työtä mm. lausuntojen antamisessa.

Toimikunta kokoontuu ja työskentelee sähköisesti tai fyysisesti ja järjestää tarvittaessa maastokäyntejä.

Reaktiivinen toiminta 2023

– Matruusinpuiston–Laivastopuiston hoito ja käyttö, rantaviivan kunnostus sekä maaperätutkimukset

– muiden puistojen, leikkipaikkojen, liikuntakenttien, koirapuistojen ym. hoito, välineistö ja käyttö

– liikennejärjestelyt, suojatiet, liikennemerkit, pyöräilykaistat ym.

– pysäköintijärjestelyt ml. asukaspysäköinti sekä polkupyörien ja sähköpotkulautojen pysäköinti

– ratikkaliikenteen toimivuus ja linjojen suunnittelu

– julkisten alueiden hoito, siisteys ja siivous

– katujen, jalkakäytävien ja puistopolkujen talvikunnossapito

– työmaat ja muut tilapäiset järjestelyt

– kiinteistöjen ja katujen puhtaanapito melu- ym. häiriöineen

– kesken olevien hankkeiden seuranta: Kanavarannan kävelykatu, Merikasarminpuisto, TJ:n puisto, Linnapuisto, venesataman pysäköinti, pysäköintilaitos- ja hotellihankkeet, Tulli- ja pakkahuone

Proaktiivinen toiminta 2023

– osallistuminen rantavyöhykkeen asemakaavoituksen suunnitteluperiaatteiden valmisteluun (’Eteläsataman itäosa ja Katajanokanranta’ -hanke): Matruusinpuisto – terminaali – Katajanokan Ranta – Allas SeaPool; yhteydenpito KYMPin kaavoittajien ja muiden viranhaltijoiden kanssa; tarkasteltavana myös Eteläsataman länsipuoli

– mahdollisten muiden kaavoitushankkeiden aktiivinen ja aloitteellinen seuranta (nyt ei vireillä)

– yhteistoiminnan jatkaminen ja laajentaminen eri sidosryhmien kanssa (mm. Helsingin Satama, yritykset, palveluntarjoajat…)

– osallistuminen OmaStadi- tms. hankkeisiin

– mattolaiturin ja lähialueen toiminnallisen ja ympäristöllisen kehittämisen ideointi ja edistäminen

– aloite liikenne- ja liikkumisvision laatimiseksi (vrt. ’Huomaavaisen liikkumisen tiekartta’)

– aloite julkisten alueiden kohentamiseksi Katajanokan Rannan käyttöönottoon liittyen (vrt. ’Satamasta satamaan’)

Yhteistoiminta

OmaStadi 2020-2021. Pyrimme hankekohtaiseen yhteistyöhön ja osallistumme aktiivisesti niiden edistämiseen.

Jatkamme yhteistyötä katajanokkalaisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa; erityisesti panostamme yhteistyöhön Katajanokan ala-asteen kanssa.

Osallistumme Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan toimintaan ja yhteistyöhön naapurikaupunginosayhdistysten kanssa.

Jatkamme yhteydenpitoa ja yhteisvaikuttamista satamalaitoksen kanssa

Tiedotus

Jatkamme vuosijulkaisu Katajanokan Kaiun toimittamista. Käytämme sähköpostilistaa tiedotukseen jäsenille ja muille kiinnostuneille. Ylläpidämme seuran kotisivuja osoitteessa www.skatta.fi sekä seuran facebook-sivuja. Tiedotamme myös toiminnastamme mahdollisuuksien mukaan mm. Helsingin uutisissa, Meri-Helsingissä ym. lehdissä.

Muu toiminta

Katajanokan ympärijuoksu järjestetään 73. kerran. Pyrimme saamaan muitakin toimijoita mukaan järjestelyihin sekä tapahtumalle myös sponsoreita.

Suunnittelemme keväistä Skatta liikkuu yhdessä tapahtumaa Matruusin puistoon.

Jatkamme syksyllä 2006 aloitettua KINOKKA-elokuvakerhotoimintaa Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Keväällä esitetään 4 filmiä, ja syyskaudella 4.

Jatkamme Katajanokka-aiheisten korttien myyntiä.

Vuoden 2023 kulttuuriympäristöpäivien teema on elävä perintö, jonka vaaliminen on Katajanokkaseuran keskeistä toimialaa.

Kirjelmä HSL:lle

Katajanokan raitiovaunuliikenteen palvelutason kohentaminen

Kuluneen syksyn ja alkutalven aikana Katajanokan julkisen liikenteen epäluotettavuus on taas korostunut. Raitiotielinjat ovat tapahtumien ja mielenilmaisujen takia hyvin haavoittuvat keskustassa – erityisesti Aleksanterinkadun ja Senaatintorin sekä presidentinlinnan ja Eduskuntatalon edustojen kohdalla – ja lisäksi katujen ja verkostojen rakennustyömaat ovat aiheuttaneet muutoksia linjoihin. Force majeure -tilanteita ei voi välttää, mutta niiden haittavaikutuksia ei ole aina pystytty tai pyritty tyydyttävästi torjumaan esim. poikkeuslinjojen, korvaavien bussiyhteyksien ja/tai aikataulutarkistusten muodossa.

Akuutit, sääoloista, väärin pysäköidyistä autoista tms. johtuvat häiriöt rasittavat voimakkaasti etenkin linjaa 4 ja pakottavat toistuvasti matkustajat odottamaan epätietoisine kymmeniäkin minuutteja tai kävelemään 1–1,5 km lähimmälle korvaavan liikenteen pysäkille.

Syksyllä voimaan tulleet aikataulut pidensivät vilkkaan liikenteen vuorovälit kahdeksasta kymmeneen minuuttia eli huononsi palvelutasoa 25 %:lla. Tämä on heijastunut kuormitukseen ja siten matkustusmukavuuteen sekä aikataulujen pitävyyteen. Odotusajat kasvavat helposti suhteettoman pitkiksi.   

Nämä kolme tekijää erikseen ja yhdessä edellyttäisi toimivaa informaatiojärjestelmää sekä pysäkkikohtaisesti että verkossa. Pysäkkikohtainen näyttö puuttuu usealta pysäkiltä, ja jos sellainen on, se saattaa näyttää harhaanjohtavasti aikataulun mukaisia vuoroja, jotka eivät ilmesty. Jos matkustajalla on sitova aikataulu, hän arvuuttelee, odottaako toisen vartin, lähteekö juoksemaan vai yrittääkö tilata taksin. Reittiopas saattaa auttaa – tai sitten ei, kun reaaliaikaiset tiedot eivät välttämättä päivity.

Esitämme siis:
– tiedossa oleviin ja yllättäviin poikkeamiin tulee reagoida tehokkaammin ja nopeammin, etukäteen varautuen,
– tiheämpi vuoroväli tulee palauttaa erityisesti ruuhka-aikoihin,
– reaaliaikaista tiedottamista raitiovaunujen kulusta tulee parantaa huomattavasti sekä fyysisessä että digitaalisessa ympäristössä.

27.1.2024 Katajanokkaseura,
Staffan Lodenius, ympäristötoimikunnan puheenjohtaja

JK. 14.2.2024 Kannanoton laatimisen jälkeen Kauppiaankadun pysäkille HO411 keskustan suuntaan onkin asennettu uusi näyttö, mistä seura on hyvin tyytyväinen. Seuraavaksi tulee näytöt asentaa/vaihtaa erityisesti päätepysäkille ja Vyökadun pysäkille, jolla kymmenet lauttamatkustajat saattavat odottaa häiriöistä epätietoisina. Ja tärkeintä on, että näytöt välittävät luotettavasti kaikki tärkeät ja relevantit tiedot.

Kannanotto poikkeamislupahakemukseen Vyökatu 3 (As.Oy Helsingin Linnanpuisto)

Katajanokkaseura on 16.8.2013 lausunut mielipiteen ko. hanketta koskevaan alkuperäiseen poikkeamishakemukseen ja puoltanut huoltorakennuksen muuttamista asunnoiksi, mutta esittänyt, että puiston osien väliset kulkuväylät rakennuksen/määräalan kaikilla sivuilla olisivat jatkossakin julkiset ja riittävän väljät (karttapiirroksen keltaiset viivat). Erityisesti kunnostettavan rakennuksen ja koulun välistä kujaa ei saa toteutuksen kautta yksityistää luonteeltaan.

 Seura pysyy näissä kannanotoissa ja toivoo, että rakennuksen kunnostaminen ja puiston valmiiksi rakentaminen vihdoin käynnistyy. Linnapuiston loppuosan suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi harkita kulkuväylien täydentämistä siten, että uuden pyöräkatoksen määräalan vierestä reitti jatkuu vankilamuurin ja päiväkodin välistä liikuntasalin pihalle ja Merikasarminkadulle, jolloin nykyinen hoitamaton joutomaa siistitetään ja uudet kulkureitit avautuvat (punaiset viivat).

Helsingissä 14.8.2023